U.R.2430. BÖLGE ANTALYA ROTARACT KULÜBÜ DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak U.R. 2430. Bölge Antalya Rotaract Kulübü (“Dernek”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Dernek, üyelerine ait kişisel verileri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat gereğince, Dernek Tüzüğünde ayrıntılı olarak belirtilen dernek kuruluş amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda Dernek tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

  1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Kişisel veriler, Dernek Tüzüğünde ayrıntılı olarak belirtilen dernek kuruluş amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda Dernek tarafından, Dernek Tüzüğünde ayrıntılı olarak belirtilen dernek kuruluş amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak, doğru ve güncel bir şekilde, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla işlenecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Dernek; kişisel verileri, yalnızca Dernek amaçları doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak Dernek birimlerine, Dernek merkez ve şubelerine, Dernek iş ve çözüm ortaklarına, üyelerine, iştiraklerine, hizmet sağlayıcı ve danışmanlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, sunulan hizmetin amacı doğrultusunda üçüncü taraf gerçek veya tüzel kişilere, 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, yurtiçinde veya yurtdışına aktarmakta, kişisel veriler, yurtiçinde veya yurtdışında işlenmektedir.

  1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız;

Veri sahipleri, Kanunun 11. Maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(6) KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(7) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Dernek’in resmi e-mail adresini info@antalyarotaract.org gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme talepleriniz ve ilgili diğer talepler için kullanabilirsiniz.