Rotaract “Rotary in Action” kelimelerinden alınarak Rotary Kulüplerinin gözetiminde kurulan ve 18-30 yaş grubuna hitap eden bir dernektir. Rotaract, dünya çapında yaygın bir hizmet ve meslek kuruluşu olan Rotary’ nin bir gençlik projesi olarak 1960’lı yıllarda ortaya çıkmış ve 1968 yılından itibaren bir dernek halini alarak tüm dünyaya yayılmıştır. İlk kulüp 1968 yılının mart ayında Amerika’da North Carolina eyaletinin North Charlotte kentinde kurulmuştur. Rotaract,üyelerinin şahsi gelişmelerinde kendilerine yardım edecek bilgi ve becerilerini arttırmak, toplumlarının fiziksel ve sosyal gereksinimlerine hitap etmek ve dostluk ve hizmet çerçevesinde dünyadaki bütün insanlar arasında daha iyi ilişkiler kurmak için genç kız ve erkeklere fırsat veren ve Rotary kulüpleri tarafından desteklenen kulüplerdir. Rotaract kulüplerinde toplumsal, uluslararası ve mesleki gelişime yönelik hizmetlerin geliştirilmesi bireysel ve takım çalışmaları yoluyla teşvik edilirken gençlerin kişisel ve liderlik konularında gelişimleri sağlanır. Rotaract üyeleri başka insanların hayat şartlarını iyileştirmenin yanı sıra, benzer hedef ve idealleri paylaşan kişilerle uzun yıllar sürecek sağlam dostluk bağları kurarak kendi hayatlarına da değerli bir katkı yaparlar. Rotaract’ın evrensel sloganı “Hizmet Yoluyla Dostluk” dur.

ROTARACT KULÜBÜ VE KİMLER ROTARACT OLABİLİR?
Rotaract içinde yaşadığı toplumun sorunlarına karşı daha duyarlı davranan ve bu sorunların çözümü için bir şeyler yapmak isteği ile sürekli kendisini geliştiren bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunur. Dernekler kanunu şartlarına uygun 18 ile 30 yaş arası gençler Rotaract üyesi olabilirler. Üyelikten önce bir süre “Aday üye” statüsünde toplantılara devam edilir. Bu sürede Aday üye Rotaract’ı, devam ettiği kulüp ise Aday üyeyi tanıma fırsatı bulur. Bu sürenin belli bir sınırı yoktur. Adayın kulüple kurduğu ilişkiyle doğru orantılıdır. Aday ne kadar çabuk kulüple kaynaşır, aktivitelere katılır ve görev alırsa süre o kadar kısalır. Liderlik potansiyeli taşıyan, sorumluluklarını bilen, ciddi, yetenekli, hizmeti ve ülkesini seven, değerlerini koruyan her gence açıktır.
Bir ROTARACT KULÜBÜ’nde farkında olmadan birçok eğitim ve tecrübeler elde edinilir.

 • Disiplinli toplantı ve tartışma terbiyesi
 • Toplumsal çalışmalar
 • Düzen
 • İnsanlar arası ilişkiler
 • Karşılıklı sevgi ve saygı duyma
 • Toplum önünde konuşma
 • Ekip çalışması
 • İşbirliği ve zamanlama alışkanlığı
 • Boş vakitleri olumlu değerlendirme
 • Sorumluluk üstlenme vs…

İşte Rotaract bütün bu yeteneklerin elde edilmesine yardımcı bir kurumdur. Rotaract, gençlerin sosyal ve mesleki hayatlarında geleceğe hazırlanmasında olumlu katkıları olan bir kurumdur. “Bir Rotaract Kulübü tam olarak ne yapar?” “Bir Rotaract Kulübü tam olarak ne yapar?” diye sorabilirsiniz. Rotaract Kulüpleri öncelikle kulüp üyelerinin ilgilerine dayanan çeşitli projeler ve aktiviteler organize ederler. Rotaract Programı içinde bütün kulüplerin değişik düzeylerde gerçekleştirecekleri 3 çeşit aktivite vardır: Profesyonel Gelişim, Liderlik Gelişimi, Hizmet Projeleri…. Bu üç aktivite birlikte olduğunda dengeli bir kulüp programı oluşturur ve her Rotaract’a önemli deneyimler ve kişisel gelişim için fırsatlar sağlar. Profesyonel Gelişim: Bir kulübün profesyonel gelişim aktiviteleri, üyelerinin toplumlarındaki iş çevresi ve iş fırsatları anlayışlarını genişletmelidir. Bu aktiviteler, Rotaractlar’ın toplumlarının ekonomik gelişimindeki rolüne ışık tutmalıdır ve hizmet aktiviteleri boyunca gelişen yeteneklerin iş yerinde problemleri çözerken nasıl yardımcı olduğunu göstermelidir. Rotaract Kulübü, üyeleri için çeşitli profesyonel gelişim fırsatlarını sağlar. Bunlar;

 • Özel profesyonel ve meslek forumları
 • İş teknolojisi güncellemeleri
 • Yöneticilik ve pazarlama seminerleri
 • İş ve profesyonel ahlak üzerine konferanslar

İş başlangıçları için finans ve kredi seçenekleri üzerine sunumlar Liderlik Gelişimi: Bir kulübün Liderlik gelişimi aktiviteleri, sadece üyeleri kişisel yaşamda daha etkili liderler yapmayı değil, aynı zamada onlara, güçlü kulüplerin nasıl geliştirildiğini ve kuvvetlendirildiğini, ilgili projelerle öğretmeyi amaçlar. Kulüp liderlerinin kazandığı en önemli başlıklar şunlardır:

 • Toplum önünde konuşma yeteneğini geliştirme
 • Rotaract programını potansiyel üyelere tanıtmak için teknikler
 • Üyeler arasında fikir birliği sağlama
 • Proje sorumluluklarını tanıtma ve fikir birliği sağlama
 • Projelerin yayınlanması ve promosyonu için kanallar belirleme
 • Kulüp gelişimini güçlendirmek için finansal kaynaklar bulma

Proje başarılarını değerlendirme Hizmet Projeleri: Rotaract hizmet projeleri hayat kalitesini evde ve dışarda arttırmak için yaratılmıştır. Bu projeler ekseriyetle, şiddet, uyuşturucu bağımlılığı, AIDS, açlık, çevre ve okuma yazma bilmeme gibi en kritik güncel meseleleri belirtir. Her Rotaract Kulüpten, biri topluma hizmet, diğeri uluslararası anlayışı teşvik için yılda en az iki büyük hizmet projesi tamamlaması istenir. Herbir proje, kulübün üyelerinin tamamını veya çoğunluğunu kapsamalıdır. BİR ROTARACT KULÜBÜ’NDE YÖNETSEL YAPI Rotaract kulübü üyeleri kulüp başkanının önderliğinde mesleki ve liderlik gelişim etkinliklerini, toplum ve uluslararası hizmet projelerini fon oluşturma ve sosyal etkinliklerini planlar. Bu planları inceleme ve onaylama görevi yönetim kuruluna aittir.Bir Rotaract kulübünün yönetim kurulu genel kurulda seçilmiş yöneticilerden oluşur.

Bu yöneticiler:

 • Başkan
 • Geçmiş Dönem Başkanı
 • Asbaşkan
 • Sekreter
 • Sayman ve gerekli görüldüğü hallerde görev verilen diğer yöneticilerdir.

Yönetim kurulu, kulübün yürütme organıdır ve ayda en az bir kez toplanır. Arzu eden kulüp üyeleri de gözlemci olarak yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Kulüp işlerinin olağan toplantılardan ziyade, yönetim kurulu toplantılarında görüşülmesi prosedür gereğidir. Yönetim kurulu, aldığı kararları en kısa zaman içinde kulüp üyelerine bildirmeli ve onların görüşüne sunmalıdır. Gelecek dönem başkanı, görevi devralmadan önce kendi yönetim kuruluyla görüşmeli ve ortak bir çalışma zemini oluşturmalıdır. Bu toplantılar kulübün gelecek dönem etkinliklerinin ve geçmiş dönemlerin başarılı etkinliklerinin gözden geçirilmesi için önemli bir fırsattır. Unutulmamalıdır ki; kulüp başkanının yönetim kurulu üyeleri ile çalışmasındaki etkinlik, onun tüm kulübü yönetmesindeki başarısını gösterir.Yönetim Kurulu, aynı bir şirketin yönetim kurulu gibi, rasyonel hareket etmeli ve kulübün finansal yapısını riske atan etkinlikleri programına almamalıdır. Kurul, yönetsel sorumluluklarını yerine getirerek, aktif ve güçlü bir kulüp yapısının oluşması için hizmet etkinliklerinin, üyelik geliştirme ve fon geliştirme etkinliklerini dengeye oturtmalıdır. Uluslar Arası Rotary’nin Yönetsel Yapılanmasında Rotaract Kulüplerinin Yeri Uluslar arası Rotary, yönetimin ve denetimin kolaylaşması açısından bölgelere ayrılmıştır. Dünya üzerinde 530’a yakın Rotary bölgesinin herbiri bölge guvernörleri tarafından yönetilmektedir. Guvernör, bölgesindeki UR Yönetim Kurulu’nu temsil etmek üzere, Guvernör Saptama Komitesi tarafından seçilmiş deneyimli bir Rotaryen’dir. Bölgesindeki Rotaract kulüplerinin organizasyonunu ve gelişimini kendisinin atadığı Guvernör Temsilcisi ve Rotaryenlerden oluşan Bölge Rotaract Komitesi aracılığıyla takip eder. Bu komite, bölgede yeni Rotaract kulüplerinin kurulmasını, Rotaract kulüpleri arasındaki iletişimin sağlanmasını ve Rotaract görevlileri için bölge çapında eğitimler verilmesi için çalışır.


Rotaract is an association that is taken from the words “Rotary in Action” and is established under the supervision of Rotary Clubs and addresses the age group of 18-30. Rotaract emerged in the 1960s as a youth project of Rotary, worldwide widespread service, and professional organization, and has expanded to the world as an association since 1968. The first club was founded in North Charlotte, North Carolina, the USA in March 1968. Rotaract are clubs supported by Rotary clubs, which provide opportunities for young girls and boys to increase their knowledge and skills to assist their members in their personal development, to address the physical and social needs of their communities, and to build better relationships among all people around the world in the framework of friendship and service. In Rotaract clubs, the development of services for social, international, and professional development is encouraged through individual and teamwork, while youth are provided with personal and leadership development. In addition to improving the living conditions of other people, Rotaract members make a valuable contribution to their lives by establishing long-lasting strong friendship ties with people who share similar goals and ideals. The universal slogan of Rotaract is “Friendship Through Service”

ROTARACT CLUB AND WHO CAN BE ROTARACT?
It contributes to the formation of a youth who is more sensitive to the problems of the society in which Rotaract lives and who constantly develops itself with the desire to do something to solve these problems. Young people between the ages of 18 and 30 who are eligible for the law of associations can become Rotaract members. The meetings continue with the status of “Candidate Member” for a while before the membership. During this period, the candidate member has the opportunity to get to know Rotaract and the club he/she attends to get to know the candidate member. This period has no specific limit. It is directly proportional to the relationship of the candidate with the club. The sooner the candidate fuses with the club, participates in activities, and the shorter the time the task takes. It is open to all young people who have leadership potential, know their responsibilities, are serious, talented, love service and their country, and protect their values.
In a ROTARACT CLUB, many training and experiences are gained without realizing it.

 • Disciplined meeting and discussion discipline
 • Social studies
 • Order
 • Human relations
 • Mutual love and respect
 • Public speaking
 • Teamwork
 • Cooperation and timing habit
 • Favorable leisure time
 • Taking responsibility etc.

Here, Rotaract is an institution that helps to achieve all these talents. Rotaract is an institution that has positive contributions in preparing young people for their future in their social and professional lives. “What exactly does a Rotaract Club do?” “What exactly does a Rotaract Club do?” you might ask. Rotaract Clubs organize various projects and activities based primarily on the interests of club members. Within the Rotaract Program, there are 3 types of activities that all clubs will perform at different levels: Professional Development, Leadership Development, Service Projects…. When these three activities are together, they form a balanced club program and provide each Rotaract with significant experiences and opportunities for personal development. Professional Development: The professional development activities of a club should expand the understanding of the business environment and business opportunities in the members’ communities. These activities should shed light on the role of Rotaract in the economic development of their communities and demonstrate how the skills developed throughout their service activities help solve problems at work. Rotaract Club provides various professional development opportunities for its members. These;

 • Private professional and professional forums
 • Business technology updates
 • Management and marketing seminars
 • Conferences on business and professional ethics

Presentations on finance and credit options for business startups Leadership Development: Leadership development activities of a club are aimed not only to make members more effective leaders in personal life, but also to teach them how to develop and strengthen strong clubs with related projects. The most important topics won by club leaders are:

 • Improving public speaking ability
 • Techniques to introduce the Rotaract program to potential members
 • Consensus among members
 • Introducing project responsibilities and consensus
 • Identify channels for the publication and promotion of projects
 • Finding financial resources to strengthen club development

Assessing project success Service Projects: Rotaract service projects have been created to improve the quality of life at home and abroad. These projects often address the most critical current issues such as violence, drug addiction, AIDS, hunger, the environment and illiteracy. Each Rotaract Club is asked to complete at least two major service projects per year, one to serve the community and the other to promote international understanding. Each project should cover all or the majority of the club’s members. MANAGERIAL STRUCTURE IN A ROTARACT CLUB Rotaract club members plan professional and leadership development activities, community and international service projects, fundraising and social activities under the leadership of the club president. The task of reviewing and approving these plans belongs to the board of directors. The board of directors of a Rotaract club consists of elected managers in the general assembly.

These managers are:

 • President
 • Past President
 • Vice President
 • Secretary
 • Treasurer and other executives assigned when deemed necessary.

The board of directors is the club’s executive body and meets at least once a month. The desired club members can also attend the board meetings as observers. It is a procedural procedure to discuss club affairs at the board meetings rather than at ordinary meetings. The board of directors should inform the club members about their decisions as soon as possible and present them to their opinions. The chairman of the next term must meet with his own board of directors and establish common working ground before taking over the task. These meetings are an important opportunity to review the club’s upcoming events and past successful events. It should not be forgotten that; The activity of the club president in working with the members of the board of directors shows his success in managing the entire club. The Board of Directors should act rationally and not take the activities that put the club’s financial structure at risk, just like the board of the company. The Board should balance its service activities, membership development, and fund development activities in order to create an active and strong club structure by fulfilling its managerial responsibilities. The Role of Rotaract Clubs in the International Rotary’s Managerial Structures International Rotary is divided into regions for ease of management and supervision. Each of the nearly 530 Rotary regions around the world is managed by district governors. The governor is an experienced Rotarian who has been elected by the Governor Determination Committee to represent the RI Board of Directors in his region. It monitors the organization and development of Rotaract clubs in its region through the Regional Rotaract Committee, which is made up of its own Representative and Rotarians. This committee works to establish new Rotaract clubs in the region, to ensure communication between Rotaract clubs and to provide regional training for Rotaract officers.

There is a chance that you’re wondering where college students can find help to write essays. There are numerous resources available that will help you should you require an essay to be used in a certain subject or struggle to comprehend what you’re reading about. Many students don’t have the skills required term paper services to write a captivating piece that stands out among all the other. Here are some suggestions to help you find the right person to aid you: